Disclaimer

Voorwaarden van Mijnzorginhuis.nl - Huishoudelijke hulp

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan Mijnzorginhuis.nl - Huishoudelijke hulp en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende zorgverlener verwijderd uit ons netwerk.

Mijnzorginhuis.nl - Huishoudelijke hulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Mijnzorginhuis.nl - Huishoudelijke hulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Mijnzorginhuis.nl - Huishoudelijke hulp is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Facturering en betaling:
Onze dienst bestaat uit het leveren van gegevens van zorgaanbieders, niet van de hulp in de huishouding zelf. Zodra een zorgaanvraag is ingediend gaan wij op zoek naar een geschikte hulp. Eventueel worden hiervoor ook promotiekosten gemaakt. Bij het indienen van zorgaanvraag geeft u ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Door deze toestemming geldt de 7 dagen bedenktijd van de wet 'kopen op afstand' niet. Mocht de aangeboden zorgaanbieder om wat voor reden dan ook niet aan uw eisen voldoen, dient u dit binnen 14 dagen te melden. Als dat het geval is gaan wij kosteloos voor u op zoek naar een 2e zorgaanbieder.
Indien wij uw zorgaanvraag met succes hebben afgerond (dat wil zeggen dat u gegevens van een zorgaanbieder van ons ontvangt), bent u verplicht om bemiddelingskosten aan ons te betalen. Als u geen zorgverlener krijgt toegewezen, worden er geen kosten in rekening gebracht.